Jinji Zhang

Jinji Zhang performs Ian Clarke’s “Great Train Race,” another opening performance for PROJECT Trio